Szkolimy refleksoterapeutów od 1983 r.
MENU

KALENDARZ SZKOLEŃ

AKTUALNOŚCI
09-01-2020
Kurs "Refleksologii stóp III stopnia" odbędzie się w Warszawie w dn. 16.01.-28.03.2020 r.

Zapisy w e-sklepie


09-01-2020
Kurs "Refleksologii stóp I stopnia" odbędzie się w Goczałkowicach Zdrój w dn. 18.01.-22.03.2020 r.; Warszawie w dn. 6.02.-4.04.2020 r.
Zapisy w e-sklepieSONDA
Czy znasz już e-sklep REFLEKSOTERAPEUTA.pl?

Tak
Nie


Szkolenia / regulamin

Regulamin

1.    Regulamin "The International Academy of Reflexology and Meridian Therapy" (nazwa skrócona: IARAMT Poland) obowiązuje wszystkich słuchaczy i absolwentów kursów organizowanych przez Akademię.
2.    Każdy słuchacz IARAMT Poland zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu.
3.    Kandydatów obowiązują następujące wymagania przy zapisie na organizowane przez IARAMT Poland szkolenia:
3.1.    kandydat jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat),
3.2.    kandydat może być obywatelem obcego kraju,
3.3.    kandydat posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie (nie obowiązuje przy szkoleniach prowadzonych w językach obcych).
3.4.    kandydat na kursy refleksologii stóp 1 i 3 stopnia zobowiązany jest uiścić 1-szą wpłatę za kurs będącą jednocześnie opłatą wpisową w wysokości 1/3 całkowitej ceny kursu, w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Wpłata ta jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie danego kursu. Całkowity koszt szkolenia zostaje pomniejszony o tą wpłatę.
3.5.    Kandydaci na pozostałe szkolenia dokonują wpłat wpisowych i dalszych według harmonogramu wpłat danego szkolenia.
4.    Słuchacze kursów refleksologii stóp 1 i 3 stopnia dokonują pozostałych 2 wpłat za szkolenie (każda z nich w wysokości 1/3 całkowitej ceny kursu) cyklicznie podczas trwania szkolenia, według terminarza wpłat podanego na pierwszych zajęciach danego kursu. Dokonane w terminie wpłaty są podstawą do prawa udziału słuchacza w zajęciach kursu.
5.    Słuchacze Indywidualnego Toku Szkolenia (ITS) w zakresie refleksologii stóp dokonują opłaty za kurs jednorazowo w wysokości 14.700  zł. lub w 3 ratach - każda po 4.900 zł. Pierwsza wpłata (jednorazowa lub ratalna) musi być dokonana na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
6.    Opłaty za szkolenia są realizowane przelewem na konto bankowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym.
7.    Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres organizatora kursu (pocztą, faxem lub e-mailem) lub przekazać kopie prowadzącemu szkolenie.
8.    Rezerwacja miejsca w grupie danego szkolenia odbywa się na podstawie kolejności wpłat na konto bankowe Akademii w Warszawie lub jej oddziału regionalnego.
9.    W przypadku nieskompletowania dostatecznej liczby osób w grupie lub z innych przyczyn niezależnych od IARAMT Poland, organizator ma prawo odwołać szkolenie. Wówczas zobowiązuje się zwrócić słuchaczom 100% ich wpłaty za nieprzeprowadzone zajęcia lub przeznaczyć je jako wpłaty za szkolenie w kolejnym terminie. Wówczas organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować słuchaczy o nowym terminie szkolenia.
10.    Poza wyżej wymienionymi przypadkami, dokonane wpłaty podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji słuchacza kursu, dostarczonej w formie pisemnej na adres biura Akademii (listem poleconym lub e-mailem) według następujących zasad:
10.1.    rezygnacja na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – pełny (100%) zwrot wpłaty,
10.2.    rezygnacja na 20 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 75% wpłaty,
10.3.    rezygnacja na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 50% wpłaty,
10.4.    rezygnacja na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 25% wpłaty,
10.5.    rezygnacja na 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot w wysokości 10% wpłaty.
11.    IARAMT Poland zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i terminu szkoleń, również w trakcie ich trwania.
12.    IARAMT Poland nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy słuchaczy pozostawione i/lub zaginione w czasie trwania szkolenia.
13.    Materiały szkoleniowe drukowane są w języku polskim. Słuchacze szkoleń nieodpłatnie otrzymują skrypty szkoleniowe. Pozostałe materiały dydaktyczne i pomoce naukowe są do nabycia według obowiązującego cennika.
14.    Wykłady i ćwiczenia praktyczne prowadzone są w języku polskim. W przypadku szkoleń prowadzonych przez wykładowców z zagranicy, szkolenia te tłumaczone są na język polski.
15.    Słuchacz może skorzystać z dodatkowych zajęć indywidualnych - konsultacji z wykładowcą (w sali wykładowej lub poprzez Skype), które są dodatkowo płatne (według cennika). W celu rezerwacji konsultacji należy wysłać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej Akademii www.refleksoterapia.pl lub wykupić taką usługę w e-sklepie Akademii pod adresem www.refleksoterapeuta.pl.
16.    Certyfikat ukończenia szkolenia wydany zostaje po spełnieniu następujących warunków:
16.1.    słuchacz uiścił pełną opłatę za kurs w obowiązującym terminie,
16.2.    słuchacz spełnił warunek 65% frekwencji na zajęciach dydaktycznych,
16.3.    słuchacz spełnił wszystkie wymagania dotyczące programu szkolenia,
16.4.    słuchacz pomyślnie zdał egzamin końcowy (dotyczy kursów refleksologii stóp 3 i 4 stopnia).
17.    Egzaminy końcowe kursów refleksologii stóp 3 i 4 stopnia odbywają się tylko w Oddziale Głównym Akademii w Warszawie.
18.    Słuchaczy i absolwentów IARAMT Poland obowiązuje przestrzeganie ustawy o prawach autorskich: Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone! Zabrania się kopiowania, używania i rozpowszechniania materiałów szkoleniowych IARAMT Poland w jakiejkolwiek formie, zakresie i celu bez uprzedniego zezwolenia pisemnego ich autorów. Zabrania się także rejestrowania wszystkich prowadzonych zajęć szkoleniowych na wszelkich nośnikach audio-wizualnych, takich jak np. kamery, aparaty fotograficzne, dyktafony, magnetofony itp.
19.    Akceptując warunki niniejszego regulaminu prosimy wypełnić poniższe dane, a formularz przekazać organizatorowi szkolenia.
© 2002-2019 IARAMT Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone